Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αντικείμενο

Η παρακολούθηση, αξιολόγηση, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και μελέτη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΠΚ) αποτελούν βασικές ερευνητικές δραστηριότητες στο επιστημονικό πεδίο της προστασίας και ανάδειξής της. Αυτές οι λειτουργίες βοηθούν τους εμπλεκομένους επιστήμονες και φορείς να αξιολογήσουν την κατάσταση διατήρησης του μνημείου, να αποτιμήσουν την επίδραση των επεμβάσεων αποκατάστασης και την εκτίμηση της φθοράς των υλικών μέσα στο χρόνο. Η συμμετοχή πολλών διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και ειδικοτήτων, με διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες, στο πεδίο της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας και της αποκατάστασης των μνημείων της, καθιστά τη συντήρηση μιας αντίστοιχης κλίμακας ψηφιακών δεδομένων ανεπαρκή, πόσο μάλλον κοστοβόρα και χρονοβόρα.

Το πρόγραμμα RESPECT αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα προτείνοντας ένα πρότυπο ολιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση και ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που θα διευκολύνει την αξιοποίηση των δεδομένων και της γνώσης για όλους τους επιστημονικούς κλάδους και θα υποβοηθήσει τους διαχειριστές της, στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Άλλωστε, η επιστημονική προσέγγιση θεμάτων που αφορούν στην προστασία της ΠΚ απαιτεί συμμόρφωση με τις αρχές ελέγχου ποιότητας στη συντήρηση και αποκατάσταση, μέσω της καταγραφής όλων των διαδικασιών που εκτελούνται και μέσω δράσεων που ελαχιστοποιούν τις αιτίες μη ικανοποιητικής απόδοσης βάσει προτύπων και κανονισμών προκειμένου να περιορίσουν τα λάθη και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων συντήρησης. Σε αυτή την περίπτωση η εφαρμογή συστηματικών μεθόδων και διαδικασιών για την απόκτηση και οργάνωση των δεδομένων ενισχύει την εξόρυξη και ανταλλαγή των δεδομένων ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους επικαλύψεων διευκολύνοντας και επομένως ενισχύοντας τη συνεργασία ανάμεσα στους εμπειρογνώμονες στο πεδίο αυτό.

Στόχοι

Σκοπός του RESPECT είναι να παραδώσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που θα παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και ανάλυσης του μεγάλου όγκου δεδομένων της ΠΚ. Ο στόχος είναι να υπάρχει πρόσβαση και να συλλέγονται δεδομένα με ένα βέλτιστο τρόπο που θα επιτρέπει όλες τις εργασίες ανάλυσης και παρέχει επαρκή και πλούσια αναπαράσταση στα σύνολα δεδομένων που έχουν συλλεχθεί, μοντελοποιηθεί και ερμηνευθεί. Το RESPECT θα παρέχει εργαλεία και μεθοδολογίες για τη μετατροπή μη επεξεργασμένων δεδομένων σε πολύτιμη γνώση μέσω της υιοθέτησης λειτουργιών δεδομένων καθ’ όλη την πορεία εξέλιξης των δεδομένων.

Το RESPECT παρέχει ένα Ολιστικό Διεπιστημονικό Μοντέλο για τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς και με αυτόν τον τρόπο υπερβαίνει την υφιστάμενη πρακτική κατακερματισμού με την ενσωμάτωση της διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Η προτεινόμενη ολοκληρωμένη ερευνητική προσέγγιση διέπεται από διεπιστημονικότητα, συνδυάζοντας διαφορετικές αλλά διαλειτουργικές περιοχές της επιστήμης, της μηχανικής και της τεχνολογίας, μαζί με τη συμβολή των ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών. Μια τέτοια θεώρηση καθιστά δυνατή μια ολιστική αποτίμηση και αξιοποίηση του τεράστιου όγκου και ποικιλίας των διαθέσιμων δεδομένων και των κρίσιμων παραμέτρων που προκύπτουν από διεπιστημονικές μεθοδολογίες και πρωτόκολλα, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύνολό της. Η συμπληρωματικότητα των ερευνητών συμβάλει στη δημιουργία μιας γνωσιολογικής πλατφόρμας για επιστημονική υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, και τη χρήση του ως εργαλείου για την επίτευξη της αειφορίας των δράσεων αποκατάστασης.