Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Παραδοτέα

Παραδοτέα

Ε.Ε.1: Λειτουργικές Απαιτήσεις και Σχεδιασμός Συστήματος
1.1 Ανάλυση του Ψηφιακού υλικού πολιτιστικής κληρονομιάς και μεθοδολογία ταξινόμησης
1.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις – Προδιαγραφές Πληροφοριακού Συστήματος (Αρχική Έκδοση)
1.3 Λειτουργικές Απαιτήσεις – Προδιαγραφές Πληροφοριακού Συστήματος (Τελική Έκδοση)
1.4 Αρχιτεκτονική υποδομής ολιστικής διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς (Αρχική Έκδοση)
1.5 Αρχιτεκτονική υποδομής ολιστικής διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων πολιτιστικής (Τελική Έκδοση)
1.6 Δραστηριότητες Διάχυσης
1.7 Ιστότοπος έργου


Ε.Ε.2: Διεπιστημονική Μοντελοποίηση Δεδομένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς
2.1 Μοντέλα διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων
2.2 Μοντελα πληροφοριών αξιολόγησης κινδύνων και παρεμβάσεων
2.3 Μοντέλα ιστορικών,πολιτιστικών και κοινωνικοοικονομικών πληροφοριών
2.4 Μηχανισμοί διαχείρισης πηγών ψηφιακών δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς
2.5 Δραστηριότητες Διάχυσης


Ε.Ε.3: Ολιστική Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς
3.1 Αρχική έκδοση υποδομής
3.2 Ενδιάμεση έκδοση υποδομής
3.3 Τελική έκδοση υποδομής
3.4 Δραστηριότητες Διάχυσης


Ε.Ε.4: Ανάλυση Δεδομένων
4.1 Μεθοδολογία ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και εξόρυξης γνώσης
4.2 Αρχική έκδοση μηχανισμών ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και εξόρυξης γνώσης
4.3 Τελική έκδοση μηχανισμών ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και εξόρυξης γνώσης
4.4 Αρχική έκδοση προηγμένου συστήματος οπτικοποίησης δεδομένων
4.5 Τελική έκδοση προηγμένου συστήματος οπτικοποίησης δεδομένων
4.6 Δραστηριότητες Διάχυσης


Ε.Ε.5: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και ενίσχυση της βιωσιμότητας
5.1 Μεθοδολογία αξιολόγησης
5.2 Αποτελέσματα αρχικής αξιολόγησης
5.3 Αποτελέσματα τελικής αξιολόγησης
5.4 Επιχειρηματικό σχέδιο